Tjänster – Energum energipartner

Energum energipartners verksamhet omfattar ett flertal kvalitativa tjänster som är speciellt kundanpassade och som bygger på långsiktig trygghet och ”teamwork”.

Energums tjänster ger vanligtvis våra kunder upprepade synergieffekter och vi vill alltid leverera mer än vad kunden förväntar sig. Vi tror på vår affärsmodell som inriktar sig på ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Detta ger trygghet och hållbara tjänster som ger våra kunder svar på frågor om drifttekniska problem, samt om inneklimat, förbrukningar, driftkostnader och påverkan på vår gemensamma yttre miljö.

Energikartläggning

Huvudsyftet är vanligtvis att ge helhetssyn över driften och inneklimatet samt presentera besparingsförslag, som senare kan genomföras varefter besparingarna följs upp. Vi är akrediterade av EFF och har personer som är certifierade för energikartläggning av stora företag (EKL).

Mättjänster

Erfarna medarbetare tar hjälp av företagets breda utbud av mät-utrustning för att analysera och utföra energitekniska mätningar. Några exempel på mätningar som vi kan göra är utanpåliggande flödesmätningar, samt förekommande el-, puls-, verkningsgrads- och temperaturmätningar.

Inomhusklimat

Våra medarbetares vardag består av att snabbt skaffa en helhetsbild över de olika klimatsystemens samverkan och hur systemen anpassats och kan anpassas efter verksamheten i lokalerna. Det är vanligtvis denna helhetsbild som gör oss särskilt framgångsrika då det gäller att lösa problem med ett eller annat inneklimatproblem. Att också driftkostnaderna reduceras samtidigt är ju ett plus!

Termografering

Termografering är en tjänst som kan användas och anpassas till flera områden, allt mellan byggnadstermografering där man kan detektera isoleringsproblem, fuktskador och otätheter i byggnadens konstruktion till eltermografering där man med enkelhet kan upptäcka felande komponenter för att förebygga elbränder.

Utbildning

Utbildning av driftpersonal och förvaltare om viktiga energisamband och tips om tillvägagångssätt för att nå så bra helhetslösningar som möjligt, både på kort och längre sikt. Vi utbildar också inom områdena energiledning, LCC analyser, samt driftkostnads- och energiuppföljning.

Statistiktjänster

Med våra högt uppskattade redovisningar av energianvändningar, driftkostnader (med fokus på energi och vatten) samt utsläpp till luft och vatten från energianvändningen har våra kunder synnerligen användbara verktyg för sin planering och övriga administration.

Datatjänster

Energirelaterade datatjänster – En banbrytande helhetslösning för Ert och vårt företags viktigaste kärnfrågor – de löpande driftkostnaderna är under utveckling.
Vi har också flerårig erfarenhet av att kvalitetssäkra ”förbrukningsdata” och utföra statistiska analyser.